POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

przez 

Spes3D sp. z o. o.
(zwana dalej Spółką)

na potrzeby strony https://spes3d.pl/
(zwanej dalej „Stroną” lub „Witryną”)

Wstęp

Korzystanie ze Strony może wymagać podania danych osobowych, dotyczy to w szczególności korzystania z formularzy kontaktowych czy funkcjonalności wyceny.

W związku z tym, chcielibyśmy aby dysponowali Państwo jak najpełniejszą wiedzą na temat tego jak i po co przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z tym. Wszelkie działania Spółki dotyczące danych osobowych są dostosowywane do najwyższych standardów wynikających zarówno z przepisów prawa (w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej zwanego: „RODO”) jak i dobrych praktyk rynkowych.

Zapraszamy do lektury!

1. Kto jest administratorem ?

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest spółka SPES3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu (ul. Bierutowska 57-5951-317 Wrocław), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000858896, NIP 8952221451, REGON 386975780, kapitał zakładowy 10 000,00 ZŁ

Dane kontaktowe Spółki:

telefon: +48 882 191 184

adres e-mail: contact@spes3d.pl

adres: ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław

2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

 1. W związku z korzystaniem ze Strony oraz w razie kontaktu ze Spółką przetwarzamy jedynie takie dane osobowe, które sami Państwo ujawnią bądź które zostaną nam ujawnione przez innego administratora Państwa danych oraz częściowo dane gromadzone w plikach cookies, w szczególności mogą to być takie dane jak:
 2. imię i nazwisko;
 3. adres e-mail;
 4. numer telefonu kontaktowego;
 5. stanowisko służbowe,
 6. wizerunek.

Szczegółowych informacji o plikach cookies, które w niektórych przypadkach będą stanowiły dane osobowe (domyślnie pliki te nie służą przechowywaniu danych umożliwiających identyfikację osoby a ich podstawowym celem jest dostosowanie funkcjonalności strony i obserwacja ruchu na witrynie), należy poszukiwać w części strony/funkcjonalności umożliwiającej wyrażenie zgody bądź modyfikację ustawień przechowywania plików cookie, jest tak ponieważ chcemy umożliwić Państwu świadomą decyzję dotyczącą wykorzystywania tego typu plików.

Prosimy o nieprzesyłanie żadnych danych szczególnych kategorii (w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO), czyli takich danych jak informacje o stanie zdrowia, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych, przynależności do związków zawodowych, danych biometrycznych czy danych genetycznych, chyba że co innego zostało ustalone indywidualnie z Państwem przez upoważnionego pracownika lub współpracownika Spółki.

3. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

W zakresie związanym z korzystaniem ze Strony lub w związku z próbą skontaktowania się ze Spółką, dane osobowe przetwarzamy w celach:

 1. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony,
 2. udzielenia informacji i odpowiedzi na zapytania skierowane do Spółki przez Państwa (np. dotyczących usług Spółki),
 3. wykonania świadczeń przewidzianych w ramach funkcjonalności Witryny (np. wycena, kontakt zwrotny w odpowiedzi na zapytanie z formularza),
 4. wykonania żądanych przez Państwa działań w zakresie ochrony danych osobowych bądź reklamacji dotyczących usług Spółki,
 5. realizacji prawnie uzasadnionych interesów lub wykonania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych przez Spółkę?

Podstawą prawną danych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Strony bądź w związku z próbą skontaktowania się ze Spółką, jest odpowiednio:

 1. art.  6 ust. 1 lit. b) RODO; gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy (świadczenia wybranej usługi) lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed jej zawarciem; np. wprowadzenie danych do systemów obsługi klienta, przyjęcie zamówienia i sporządzenie dokumentów sprzedażowych,
 2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, na przykład do wykonania żądania wynikającego z treści złożonej reklamacji,
 3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; gdy przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania tzw. prawnie uzasadnionych interesów,
 4. art.  6 ust. 1 lit. a) RODO; gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (może znaleźć zastosowanie np. jeśli wyrażą Państwo pakiet zgód umożliwiających wykonanie na Państwa rzecz tzw. czynności marketingowych czy usług typu newsletter).

5. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Ujawnienie wobec Spółki danych osobowych nigdy nie jest obowiązkowe, dysponują Państwo pełną dowolnością w tym zakresie. Prosimy jednak mieć na uwadze, że ujawnienie danych osobowych może być konieczne w celu dokonania takich czynności jak:

 1. świadczenie na Państwa rzecz usług świadczonych poprzez Stronę, np. przygotowanie wyceny,
 2. kontakt zwrotny z informacją o usługach bądź produktach Spółki, w razie zapytania,
 3. udzielenie innego rodzaju odpowiedzi lub informacji (tak telefonicznie jak i poprzez pocztę e-mail),
 4. rozpatrzenie reklamacji.

6. Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Ujawnione przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać jedynie przez okres do tego niezbędny i prawnie uzasadniony, tj. przestaniemy przetwarzać dane gdy:

7. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych przez Spółkę?

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę, mają Państwo prawo do:

2. W celu realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt na adres e-mail, numer telefonu lub adres korespondencyjny wskazany w ust. 1 powyżej.

3. Pragniemy poinformować, że w sytuacji wystąpienia o dokonanie jednej ze wskazanych wyżej czynności, jako Administrator dołożymy wszelkich starań aby niezwłocznie i pozytywnie rozpoznać zgłoszone żądanie. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami mamy prawo spełnić żądanie albo odmówić jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań  nie będziemy mogli spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz o jego przyczynach.

8. Czy Państwa dane osobowe będą ujawniane innym odbiorcom?

 1. Wszystkie dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom świadczącym na rzecz Spółki obsługę lub inne czynności (w sposób bezpośredni lub pośredni), jednak wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w ust. 3 powyżej.
 2. W szczególności odbiorcami mogą być pracownicy, zleceniobiorcy bądź współpracownicy Spółki związani ze Spółką innymi stosunkami prawnymi czy zewnętrzni usługodawcy takich usług jak obsługa prawna, księgowa, finansowa, informatyczna, programistyczna, hosting oraz przestrzeń serwerowa, o ile przetwarzanie danych osobowych przez wspomniane podmioty będzie konieczne do osiągnięcia celów wskazanych powyżej. 
 3. Państwa dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania.

9. Czy ujawnione dane są wykorzystywane do profilowania?

Informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane tak w celu profilowania, jak i żadnego innego zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

10. Czy dane osobowe są przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednak zawsze z zachowaniem wymagań RODO, w tym poprzez zastosowanie takich rozwiązań jak przekazywanie danych do państw objętych pozytywną decyzją Komisji Europejskiej lub wykorzystanie tzw. standardowych klauzul umownych.

11. W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane?

Mając na względzie stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, jako Administrator danych osobowych Spółka wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku zapewnia:

 1. pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
 2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
 3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
 4. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

12. Pytania? Wątpliwości?

W razie jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości dotyczących czy to niniejszego dokumentu czy to zasad przetwarzania danych osobowych przez Spółkę, zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: contact@spes3d.pl

13. Postanowienia końcowe.

 1. Informacje zawarte w niniejszej polityce mogą ulegać zmianie, wobec czego sam dokument będzie okresowo aktualizowany, poniżej zamieszczamy datę ostatniej aktualizacji.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Data ostatniej aktualizacji: 1 lutego 2023 r.